?

Log in

No account? Create an account
taste me [entries|friends|calendar]
taste_me

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[31 Oct 2004|04:13pm]
Starting with this whole new chapter,
ilvy
add me if you like.

<3
[We fucked 8 Times || Fuck me]

[18 Oct 2004|06:58pm]
[ mood | crappy ]

Ik ben even een paar dagen offline.
Mijn pc heeft een virus en die moet een paar dagen er tussenuit,
net als ik.
Kan nooit kwaad, denk ik maar.

Gegroet.

[We fucked 11 Times || Fuck me]

friends only [11 Jan 2004|12:45pm]
[ mood | happy ]

No tresspassing : Friends only

Add me

If you want

[We fucked 219 Times || Fuck me]

navigation
[ viewing | most recent entries ]